Язык  РусскийEnglish

Gen-Dos - Bay-Tayga (2007)

Стили этнической музыки: Горловое пение, Фолк-рок
Регион: Сибирь / Алтай / Тыва / Якутия (Саха)
Лейбл: Sketis Music
Носитель: CD
Тип издания: jewel box, 4-стр буклет

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо             ХорошоАвтор: Gen-Dos
Описание:

Альбом тувинского музыканта и шамана Геннадия Чамзырина (GENDOS) – очередной шедевр тувинского рок-н-ролла. Здесь можно услышать и мелодичные гитарные композиции, в сочетании с клавишами, и хард-роковые боевики, и даже немного кантри. Так же стоит упомянуть, что партии электроники и клавиш сделаны известным в Туве и Хакасссии композитором-электронщиком Романом Чокуровым. В альбом вошли наиболее известные тувинские песни, т.к. Кызылым сен (Мой Кызыл), Бай-ла Тайгам (Богатая Тайга), Ховуда кежээ (Вечер в степи) и другие.

Состав:

Александр Медведев - гитара, ударные, программирование
Геннадий Чамзырин (Gendos) - вокал, дошпулур, комус
Алексей Сайа - бас, моринхуур

Роман Чокуров - клавишные и электроника
Николай Бочкаев - барабаны (5)

1. Khovuda Kezhee
2. Huliganskaya / Хулиганская
3. Bay Taiga
4. Kyzylym Sen (My Kyzyl)
5. Aza Alzyn (Throat Singing Rock`n`roll Version)
6. Kysh
7. Langchyy Boom  
8. Saktyyshkyn
9. Teek (Remake of Tos)
10. Manchureem

Перевод – Сат Адыгжы

Редактор – Жернакова Ольга

English translation by Dmitriy Morenkov

 1. Бай-ла Тайгам

 

Оскен торээн Бай-ла Тайгам

Откут ырым ырлап берейн

Онгур чечек унуп кээрге

Оннуум кыска соннеп тудайн

 

Чалыыларнын чурту Тайгам

Чараш ырым чеди чузун

Мактал состун маадырлары

Малчыннарнын чурту Тайгам

 

Монгуннери монгунелген

Мээстерде малдар долган

Ынак чуртум Бай-ла Тайгам сээ

Ырым, шулуум бараалгадыйн

 

2. Хулиганская

 

Аныяктар аялгазы

Алдым белдим ырлап келди

Амыдырал чурталгада

Арынарны коргузээли

 

Карангыда хоорай кезип

Кара чааскан черле чорба

Ашкан шупту уттеп апаар

Арай сестип кылаштап чору

 

Оък-бижек хойлап чорба

Оор-херек кыла бербе

Ада болур аскын-кежиин

Арагага солуй бербе

 

Уругларга улуургава

Бичиилерге бичииргеве

Узун назын назыннаар дээш

Бурунгаарже базаалынар

 

3. Манчурээм

 

Ырлап чыдар кара суглуг

Ынак хемим Манчурээмни

Оске черге чоруп чорааш

Оом ышкаш сактып кээр мен

 

Каас-чараш бойдус байлаан

Каяа-даа бол солувас мен

Чангыс борбак ыяш-даа артпаан

Чанымга кээп кожуп кээр сен

 

Каас-чараш бойдус байлаан

Караам шимген сактып кээр мен

Амыдырал чурталгамны

Аас-кежиин торээн хемим

4. Аза алзын

 

Элезинниг куду шыкты

Эм-не оъдун аъдым чизин

 

Эрбээн достуг ол бир хейнин

Эмиг тожун ада алзын

 

Куду шыктыг элезинниг

Кур-ла оъдун адым чизин

Куртуп тенээн ол бир хейни

Куспак тожун аза алзын

Кудургайлап чадаваан бе

Кул-ла дайны бору чизин

Кудалаксаан чадап каан дээр

Кулугурну аза алзын

 

Шавый тыртып чадап каан бе

Шавыларны бору чизин

Чажы байлак чадап каан бе

Чалгаа сени аза алзын

5.  Ланчыы боо

 

Чазак черге бараан болган оой

Чалыы боттун кээргенчиин ээй

Чаалыг черге туткаш кирер оой

Частыр октуг ланчыы боомну ээй

 

Белдир черге бараан болган оой

Мен-не боттун кээргенчиин ээй

Берге черге туткаш кирер оой

Беш-ле октуг ланчыы боомну ээй

 

Сонгаар аккан Улуг-Хемни оой

Чортуп унер белен-не ийин ээй

Согааш октаар ланчыы боомдан оой

Чооп чарлыыйн, канчап чарлыыйн ээй

 

Дедир акан Улуг-Хемден оой

Деспеп унер белен-не ийин ээй

Дээрбек сыптыг селемемден оой

Канчап чарлыыйн, чооп чарлыыйн ээй

 

Дортен шериг турган-на бил оой

Торе херээн камгалаан бил ээй

Торе херээн баштап турар оой

Топ-ле хораа делгерезин ээй

 

6. Теск

 

Ужелээн бис, дортелээн бис оой-ээй

Ужен кижи шинчилиг бис

Ужен кижи шинчилиг бол

Уш-ле биске кайын чедер

 

Дортелээн бис, бежелээн бис

Дортен кижи шинчилиг бис оо

Дортен кижи шинчилиг бол

Дорт-ле биске кайын чедер

 

Бежелээн бис, дортелээн бис

Бежен кижи шинчилиг бис

Бежен кижи шинчилиг бол

Беш-ле биске кайыын чедер

 

Алдалаан бис чеделээн бис

Алдан кижи шинчилиг бис

Алдан кижи шинчилиг бол

Алды биске кайын чедер.

 

7. Ховуда кежээ              

 

Дыка эвес булут келгеш

Дымырадыр чаап келди

Кызыл хунде сыпта тараа

Кыланайнып чайнап туру

 

Тракторист машиназын

Тырыкылай долгагылааш

Хунде кылган ажылынче

Хулумзуруп коруп туру

 

Сырат саван холегези

Чаагымга суйбап келген

Кара сыптыг машинанын

Кады ырап чиде берген

 

Шыпшын оттур кара дажы

Сылдырадыр дагжап келди

Кырга чуртуг чалыыларнын

Аян ыры хадып келди

 

8. Долбанныг  кызыл чаагын она берзе

 

Долбанныг Кызыл чаагын она  берзе,

Чалар от дег, чурээм чалынынга

Тос-тостун ажыг соогун чидир дегеп,

Сарыым сенээ чаагай часты эгидер мен.

 

Дозураш, кара караан туманналза,

Сагыш-сеткил сергек, сериин сырынынга

Тос-даа каът булуттарны чидир каксып,

Сарыым сенээ чырык хунну эгидер мен.

 

Дошталдыр уян чурээн донуп калза,

Чайгы хун дег, ынакшылым тыныжынга

Тос далай кылын дожун хайылдырып,

Сарыым сенээ амы-тынны эгидер мен.

 

9. Кызылым сен

 

Сергек-омак аныяктар

Чарлып болбас ээзи болган,

Сесерликтин чечээ-биле

Чалыы кыс дег шиметтинген,

     

Кызыл, Кызыл – хоорайым,

Кызыл, Кызыл -  чоргааралым.

 

Уруг эшке бир-ле дугаар

Ужуражып танышканым

Улуг-Хемнин монгун суунче

Удур коруп, херелденген,

 

Кызыл, Кызыл – хоорайым,

Кызыл, Кызыл -  ынакшылым.

 

1. Богатая Тайга

 

Родина моя, бай-тайга,

Спою тебе мою песню.

Когда расцветет цветок,

Спою я ее своей девушке.

 

Родина молодежи, тайга,

Моя красивая песня!

Героев эпических рассказов,

Родина чабанов, тайга!

 

Блестят серебряные вершины,

На склонах много скота…

Любимая родина, Бай-тайга,

Посвящаю тебе свою песню.

 

2. Хулиганская

 

Мелодия молодых

Звучит из ниоткуда.

В этой жизни

Покажем истинное лицо.

 

Когда стемнеет в городе,

Не ходи один:

Все деньги отберут.

Ходи с опаской.

 

Не носи с собой оружие,

Не нарушай закон.

Счастье быть отцом

Не меняй на алкоголь!

 

Перед старшими не возвышайся,

Младших не принижай!

Давайте жить долго,

Шагать вперед!

 

3. Моя родина Манчурек

 

Течет чистая вода твоя,

Любимая река Манчурек.

Находясь вдали,

Вспоминаю тебя, как свой дом.

 

Красоту твоей природы

Ни на что не променяю!

Даже если не будет ни одного дерева,

Буду рядом с тобой!

 

Красоту твоей природы,

Закрыв глаза, я вспоминаю.

Всю свою жизнь

Буду я тебя любить!

4. Черт бы побрал

 

Пусть пасется на лугу

Мой конь!

 

И та нетронутая вершина

Пусть достанется ему!

 

Пусть пасется на лугу мой конь,

Питается сочной травой.

А высота того холма пусть

Достанется черту!

 

Козла, который не смог спуститься,

Пусть  съест волк!

Пьяницу, не попавшего на свадьбу,

Пусть заберет черт.

 

Того, кто не смог затянуть дыру,

Пусть съест волк.

Того, кто не смог причесаться,

Пусть заберет черт.

5. Ружье

 

Рассуждаю на сборище:

Жаль меня молодого!

Всюду  хожу, держа в руках

Свое ружье с быстрой пулей.

 

Рассуждаю на перекрестке:

Жаль меня самого!

В труднодоступные места хожу, держа в руках

Пятизарядное мое ружье.

 

По Енисею, текущему за пределы,            

Легко плыть вверх

С ружьем, которое я начиняю порохом,

Как я могу с ним расстаться?

 

По Енисею, текущему вспять,

Легко плыть против течения.

Он как кольцевидная сабля,

Как я могу с ним расстаться?

 

Большая армия

Защищает свое дело

Тот, кто стоит во главе дела,

Пусть процветает.

 

6. Ноль

 

Мы втроем, мы вчетвером

Мы все стоим тридцати.

Даже все эти тридцать

Не смогут нас троих догнать.

 

Мы вчетвером, мы впятером

Мы все стоим сорока.

Даже все эти сорок

Не смогут нас четверых догнать.

 

Мы впятером, мы вчетвером

Мы все стоим пятидесяти.

Даже все эти пятьдесят

Не смогут нас пятерых догнать.

 

Мы вшестером, мы всемером

Мы все стоим шестидесяти.

Даже все эти шестьдесят

Не смогут нас шестерых  догнать.

                                                       

7. Вечер в степи

 

Маленькое облако нависло,

Накрапало чуть-чуть…

В ясный день колос

Блестит на солнце.

 

Тракторист свою машину

Кругами гонит-гонит…

А после, глядя на свою работу,

Стоит и улыбается.

 

Тень стройного стога сена

Гладит мою щеку,

На черной машине

Вдаль унеслась.

 

Сквозь зелень черный камень

Прорвался с грохотом.

Молодежь с земли степей

Напевает свою мелодию.

 

8. Если твои розовые щеки потеряют цвет…

 

Если твои розовые щеки потеряют цвет,

Пламенным огнем своего сердца

Растоплю я любой лютый холод.

Любимая, я верну тебе весну!

 

Если твои черные глаза заплывут,

Своим бодрым, свежим сознанием

Развею я самые темные тучи.

Любимая я верну тебе светлое солнце!

 

Если твое сердце замерзнет в лед,

Своим дыханием, как летнее солнце,

Растоплю я лед любых морей.

Любимая я верну тебе жизнь!

 

9. Мой Кызыл

 

Бодрая молодежь

Никак не расстанется.

С лесным цветком в руках

Ты похожа на юную девушку!

     

Кызыл, Кызыл – мой город

Кызыл, Кызыл – моя гордость.

 

С милой девушкой моей

Первое свидание.

На серебряную воду Енисея

Смотришь ты отражаясь.

 

Кызыл, Кызыл – мой город

Кызыл, Кызыл – моя гордость.

 

 1. Bai Taiga

 

My native land, my Bai-Taiga

This is a song for you

And when the flowers blossom

I will sing it to my girl.

 

The land of the young is taiga

Oh my beautiful song!

The land of epic heroes,

The land of sheepherding nomads, my taiga

 

The silver peaks shine

The abundant cattle is grazing on the slopes

My beloved motherland Bai taiga

This song is a gift to you.

 

2. Hooligans

 

The melody of youngsters

Comes from nowhere

In this life

Let us show our real face

 

When it gets dark in the city

Do not walk alone:

They may rob you off all your money

So be careful

 

Do not carry weapons with you,

Do not break the law

The happiness to be a father of family

Do not exchange on alcohol!

 

Do not stand tall before the older generation

Do not belittle those who are younger.

Let us live long

And move forward!

 

3. Manchurek, the River I Love

 

As your crystal waters flow

The river I love, Manchurek

While I am away

I remember you as my home

 

The beauty of your nature

I am not going to trade for a thing!

Even if no tree grows on your banks anymore

I will still be near you!

 

The beauty of your nature

I remember with my eyes shut.

All of my life

I will love you!

 

 

4. Let The Devil Take It

 

Let it graze in the pasture,

My stallion!

 

And that naked peak

Let the devil take it!

 

Let my stallion graze

Feed on abundant grass

And the top of that hill,

Let the devil take it!

The goat that cannot climb down the cliff

Let the wolf eat it!

The drunkard that could not be present at the wedding

Let the devil take him

 

The one who could not close the hole,

Let the devil take her

The one who would not comb her hair

Let the devil take her

 

5. My Gun

 

Here I am thinking at the gathering

I feel sorry for my youth

I walk around carrying my gun

With a quick bullet in.

 

Here I am at the crossroads

I feel sorry for myself!

I walk through wild places and carry with me

My five-shooter

 

By the Yenisey River that rins over frontiers

It is easy to go upstream

With my gun that I fill with gunpowder

How can I ever part?

 

By the Yenisey river that runs backwards

It is easy to go upstream

It is like a curved sabre

How can I part from it?

 

The large army

Would defend its cause

The one who stands at the head of the cause

Let him rejoice

 

6. Zero

 

Two of us, four of us together

We all match 30 ordinary men

And even those 30

Would not catch up with three of us on the run

 

We four, we five

All of us match forty men

And even these forty

Won’t ever catch us

 

Five of us, four of us

We are worth fifty men

Nor can these fifty men

Catch up with us, ever

 

Six of us, seven of us

We are worth sixty

All of these sixty men

Can never ever catch up with us

 

7. Evening in the Grassland
 

A small cloud passed over

Bringing a little rain

It’s a sunny day, with wheat ears

Shining in the sun

 

Tractor driver speeds up his vehicle

And repeats its circles by and by

And later he stands and observes his works

With a broad smile

 

The shadow of a high hey stack

Caresses my cheek

As she drives far away

In a black car

 

From amidst the green grass

A black stone breaks away with thunder roar

The young of the grassland

Sing their melody

 

8. If your rosy cheeks lose color

 

If your rosy cheeks lose color

With flaming fire of my heart

Will I melt whatever harsh cold it coul be

My love, will I get springtime back to you!

 

If your black eyes get tired,

With my bold awakened mind

Will I disperse however black the thunderclouds may be

My love, will I return the bright sun to you!

 

Should your heart become ice,

With my breathing, as summer sun

I will melt ice of any seas

My love, will I return life to you!

 

9. My Kyzyl

 

Bold youth

Cannot part

With a forest flower

You look as a small girl

     

Kyzyl, Kyzyl, my home town

Kyzyl, Kyzyl, my pride

 

 

There goes my first date

With my cute girl

There you look down upon

The Yenisey River, reflecting

 

Kyzyl, Kyzyl, my city

Kyzyl, Kyzyl, my love

 

 

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

© 2024 Sketis Music

Копирование материалов с сайта

возможно только с разрешения администрации сайта.

Яндекс.Метрика